Preambule

De relaties tussen Salut! Ça va? SA/NV en de persoon die wenst een aankoop te doen via De winkel van De Kat (www.lechat.com/boutique),  hierna de ‘Koper’ genoemd zijn onderworpen aan de huidige algemene verkoopsvoorwaarden die de ‘Koper’  zonder enig voorbehoud verklaart te aanvaarden. 

Door de bestelling te bevestigen, aanvaardt de koper deze algemene verkoopsvoorwaarden. 

Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op niet-commerciële individuen. De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden bepaald door dit contract, exclusief eventuele voorwaarden eerder beschikbaar op de site of een schriftelijke verklaring van afstand die tussen de partijen uitdrukkelijk werd overeengekomen. Als een voorwaarde blijkt te ontbreken dan zal ze vallen onder de geldende procedures in de sector van de verkoop op afstand, waarvan bedrijven een hoofdkantoor in België hebben. Salut! Ça va? SA/NV stemt ermee in om te voldoen aan alle bepalingen van de Code met betrekking tot verkoop op afstand.

ARTIKEL 1 - CONTACTGEGEVENS

Bedrijfsnaam: Salut! Ça va? SA/NV
Handelsmerk: De winkel van De Kat van Geluck
BTW: BE 0448 561 850
Telefoon: +32 (0)2 639 23 10
Fax: +32 (0)2 639 23 17
Website: www.lechat.com/boutique
Email: winkel@geluck.com


ARTIKEL 2 - TOEPASSING

De hiernavolgende verkoopsvoorwaarden zijn toegepast op elke verkoop van artikelen aangeboden op de De winkel van De Kat of elke andere site die dezelfde verkoopsinterface gebruikt.  Elke bestelling geplaatst via De winkel van De Kat houdt automatisch de aanvaarding in van deze algemene verkoopsvoorwaarden en dit zonder voorbehoud. . De ‘Koper’ kan zich enkel beroepen op deze verkoopsvoorwaarden met name op regels betreffende de garantie. De hiernavolgende verkoopsvoorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden door Salut! Ça va? SA/NV. Die wijzigingen zijn dan uitsluitend van toepassing op bestellingen geplaatst na het in werking treden van deze wijzigingen. De hiernavolgende verkoopsvoorwaarden zijn steeds toegankelijk via de site www.geluck.com in computerformaat die het afdrukken en / of downloaden ervan toelaten, zodat de ‘Koper’ ze kan reproduceren of opslaan.

ARTIKEL 3 PRODUKTEN

ARTIKEL 3.1 PRIJS

Prijzen zijn in euro, alle taksen inbegrepen en gelden alleen op de datum van de bestelling. Ze zijn onderworpen aan de Belgische belasting op de toegevoegde waarde en en een wijziging van het belastingstarief zal geen effect hebben op de prijs van de artikelen aangeboden in de Winkel van de Kat op de datum zoals bepaald in de wet-of regelgeving. De uiteindelijke verkoopprijs aan particulieren zal overal dezelfde blijven (maar de verdeling tussen de prijs exclusief BTW en inclusief BTW zal afhangen van de toegevoegde waarde in het land).

De prijzen van de artikelen kunnen op elk moment worden gewijzigd omwille van een introductieaanbieding, promoties of solden. Alleen de prijs weergegeven op De winkel van De Kat is bindend tussen de partijen. 

De vermelde prijs is exclusief verzendkosten. 

ARTIKEL 3.2 VERZENDINGSKOSTEN

Verzendingskosten zijn aangegeven voor de bevestiging van de bestelling door de ‘Koper’ en kunnen variëren naargelang de geografische zone van de levering van de artikelen en de aard van de bestelling (gewicht, volume, …).

Deze kosten kunnen niet worden betwist door de ‘Koper’ omdat hij ervan op de hoogte werd gesteld bij het betalen van zijn bestelling.

Verzendingkosten worden niet terugbetaald in het geval van annulering van een bestelling na de verzending en zullen worden afgetrokken van het bedrag van de terugbetaling door Salut! ÇA va? SA/NV en dit binnen de dertig (30) dagen na de annulering.

ARTIKEL 3.3 BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUKTEN

De aanbiedingen zijn geldig op het moment van vertoon op De winkel van De Kat en dit, zolang de voorraad strekt of tenzij anders vermeld. Deze aanbiedingen zijn niet bindend en onder voorbehoud van aankoop. Niettemin zal de ‘Koper’ binnen de 48 uur na de bestelling op de hoogt gebracht worden indien een artikel niet beschikbaar is. De ‘Koper’ zal dan de bestelling kunnen annuleren en i) een terugbetaling krijgen van het gestorte bedrag en dit ten laatste binnen de 30 dagen na de betaling of ii) het artikel kunnen ruilen voor een ander (van dezelfde waarde).

ARTIKEL 3.4 CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

De artikelen die te koop worden aangeboden op De winkel van De Kat zijn conform de geldende normen in België. Artikelen inclusief foto’s, teksten, grafische werken  evenals alle informatie en kenmerken die de artikelen illustreren en/of begeleiden in de online cataloog zijn niet bindend en kunnen op elk moment onderhevig zijn aan veranderingen. Bijgevolg zal Salut! ÇA va? SA/NV geen enkele verantwoordelijkheid dragen in geval van vergissing of vergetelheid  van welk van deze elementen dan ook of in geval van wijzigingen aangebracht aan deze elementen door leverancier en/of fabrikanten. De belangrijkste kenmerken van elk artikel worden beschreven op de betreffende pagina’s van De winkel van De Kat.

De ‘Koper’ erkent alle informatie met betrekking tot het artikel geraadpleegd te hebben vóór de aankoop ervan en erkent dat deze volledig in overeenstemming is met zijn vraag.

ARTIKEL 4 SLUITING VAN DE OVEREENKOMST

In ieder geval zal de koop pas definitief zijn op het moment van afhouding van de rekening van de ‘Koper’  voor wat betreft de betaalkaarten of op datum van ontvangst van de storting voor wat betreft bankoverschrijvingen.

ARTIKEL 4.1 Bestelling met betalingsverplichting

De ‘Koper’ plaatst zijn bestelling met betalingsverplichting op De winkel van De Kat door het volgen van de aangegeven procedure.

De automatische registratiesystemen op de website www.geluck.com worden beschouwd als geldig bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling. De bevestiging door de ‘Koper’ van de online bestelling met betalingsverplichting wordt beschouwd als een elektronische handtekening, die tussen Salut! Ça va? SA/NV en de ‘Koper’ dezelfde juridische waarde heeft als een handgeschreven handtekening.

De verkoop zal pas na de bevestiging via e-mail. van de bestelling door Salut! Ça va? SA/NV worden afgesloten. Deze laatste behoudt zich het recht om een bestelling om welke reden dan ook niet te bevestigen. Het betreft hier in het bijzonder de bevoorrading van de artikelen en, een probleem met betrekking tot de bestelling (bv: een bestelling met abnormale hoeveelheden of bedragen) of een te voorzien probleem betreffende het verzorgen van de levering. 

Salut! Ça va? SA/NV zal de ‘Koper’ per e-mail op de hoogte houden.

Elke nieuwe bestelling met betalingsverplichting kan enkel in beschouwing genomen worden na een reguliere betaling door de ‘Koper’ van de eventuele verschuldigde bedragen van de eerdere bestellingen.

Alle bestellingen met betalingsverplichting, die aanvaard en bevestigd werden door de ‘Koper’ zijn onverminderd  (i) het recht om te herroepen -zie artikel 6 - en (ii) het recht van Salut! Ça va? SA/NV om een bestelling niet uit te voeren in en/of een bestemming in een geografische regio die geen deel uitmaakt van zijn toeleveringsgebieden. 

ARTIKEL 4.2 Betaalmethoden

Om de betaling te vereffenen kan de ‘Koper’ gebruik maken van de betaalingswijzen aangegeven bij het plaatsen van de bestelling. De ‘Koper’ verklaart uitdrukkelijk te beschikken over alle noodzakelijke  toelatingen voor het gebruik van de betaalmethode die hij koos bij het bevestigen van de bestelling.De ‘Koper’ verbindt zich er verder toe om zijn solvabiliteit te garanderen alvorens over te gaan tot de bestelling, dit opdat Salut! Ça va? SA/NV zou kunnen overgaan tot de levering van de bestelde artikelen.

De elektronische betaling laat de ‘Koper’ toe om zijn bestelling te betalen via een bankserver in een beveiligde omgeving - (https-protocol en de encryptiesleutel OGONE). De bestelling die door de ‘Koper’ gevalideerd wordt, zal pas als definitief beschouwd zodra de centrale bank de betalingstransactie heeft gevalideerd.

De ‘Koper’ wordt verder geïnformeerd dat Salut! ÇA va? SA/NV kan overgaan tot de analyses en/of controles van de geplaatste bestellingen om de strijd tegen fraude aan te gaan. Binnen dit kader behoudt Salut! ÇA va? SA/NV zich ook het recht om aan de ‘Koper’ eender welk bewijs te vragen die het nuttig acht.

Salut! ÇA va? SA/NV behoudt zich het recht om elke bestelling en/of levering te annuleren of op te schorten; zelfs als de betalingsmachtiging reeds werd gegeven werd door de bevoegde financiële instellingen, indien deze analyses en/of controles zouden suggereren dat de genoemde bestelling indruist  tegen de rechten van derden; met name in geval van vermoedelijke fraude, computerproblemen,  weigering door de bank van de ‘Koper’ om de betaling per bankkaart uit te voeren of betalingsautorisatie met bankkaart door de bank van de ‘Koper’, in geval van een bestaand handelsgeschil met de ‘Koper’.

De bankgegevens van de ‘Koper’ zijn dan ook op geen enkel moment in het bezit van Salut! ÇA va? SA/NV De bewaring en het onderhoud van de integriteit van deze gegevens behoort tot de verantwoordelijkheid van de bank.

De betalingen door Belgische residenten, zullen na afloop van een preiode van 14 (veertien) dagen – zie artikel 8 – definitief verworven zijn door Salut! ÇA va? SA/NV 

Salut! ÇA va? SA/NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van gebruik (frauduleus of niet) van de betaalkaarten die door een derde zouden kunnen gebruikt worden in geval van het onderscheppen van berichten en die niet zouden zijn gedetecteerd door de analyse -en/of controleprocedure.

ARTIKEL 5 LEVERINGSVOORWAARDEN

De artikelen worden geleverd op het adres dat door de ‘Koper’ is opgegeven op het moment van de online of offline bestelling. In het geval van onjuiste of onvolledige informatie die leidt tot het onvermogen van de vervoerder om de bestelling te leveren, zal online of offline contact worden opgenomen met de ‘Koper’ via de gegevens verschaft op het contactformulier (een verplichte stap bij aankoop). Als de contactinformatie ook daar onjuist zijn, zal Salut! Ça va? SA/NV geen andere keuze hebben dan te wachten tot de ‘Koper’ zelf contact opneemt  met Salut! Ça va? SA/NV via de contactinformatie die duidelijk aangegeven wordt op de site.

De ‘Koper’ moet de toestand van de verpakking van de goederen bij levering controleren en eventuele schade aan de vervoerder en aan Salut! Ça va? SA/NV melden.  

De ‘Koper’moet in geval van een zichtbare of verborgen schade zijn klacht via e-mail melden volgens de richtlijnen vermeld in artikel 14, van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden.

Als de ‘Koper’ zijn levering binnen de maand die volgt op zijn bestelling niet ontvangen heeft, moet hij dit aan Salut! Ça va? SA/NV melden via e-mail (winkel@geluck.com)

In dergelijk geval is Salut! Ça va? SA/NV zelf ook afhankelijk van de door de transporteurs opgelegde deadlines alook van de verklaring van verlies en retour van de zending. De termijnen kunnen per transporteur verschillen. 

Een terugbetaling aan de consument kan pas worden gedaan na onderzoek waarbij de transporteur uitdrukkelijk verklaart dat de artikelen verloren zijn gegaan.

Zodra de verklaring van verlies door de vervoerder is gebeurd, zal Salut! Ça va? SA/NV overgaan tot de terugbetaling, de omruiling van het artikel of  het geven van kortingsbonnen aan de ‘Koper’.

Artikel 5.1 Inlichtingen

Artikel 5.2 Bestelling - Afwezigheid

De bestelde artikelen zullen geleverd worden in de brievenbus indien dit mogelijk is. Indien dit niet kan, wordt een bericht achtergelaten, zodat de ‘Koper’ zijn bestelling kan ophalen in het postkantoor in zijn buurt. 

Indien de ‘Koper’ de levering weigert, zal het bedrag van de bestelling worden terugbetaald na aftrek van de verzendkosten en de transportkosten veroorzaakt door de weigering.

Artikel 5.3 - Vertraging Levering

De leveringstijden aangegeven op De winkel van De Kat zijn louter informatie Eventuele vertragingen geven  geen recht op schadevergoeding.

Artikelen die niet in voorraad zijn en / of verscheept worden buiten België zijn onderworpen aan een langere leveringstermijn die aangegeven wordt bij het afronden van de bestelling.

In het kader van een internationale verzending, zullen bijkomende heffingen en / of kosten voor rekening van de ‘Koper’ zijn.

ARTIKEL 6 HERROEPINGSRECHT VAN DE KLANT

In overeenstemming met de artikelen 47 tot 53 in Boek VI aangaande « Marktpraktijken en consumentenbescherming" van de Code van het Handelsrecht (CRC), heeft de ‘Koper’ het recht om Salut! Ça va? SA/NV, via het e-mail adres winkel@geluck.com te verwittigen dat hij afziet van zijn aankoop. Hij moet dit melden  binnen de 14 (veertien) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering van de artikelen. Deze herroeping is zonder boete en zonder opgave van redenen, De ‘Koper’ kan hiervoor het herroepingsformulier gebruiken.

De goederen moeten binnen diezelfde termijn op kosten van de ‘Koper’ in hun oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking, vergezeld van alle accessoires, de gebruiksaanwijzing, alsook een kopie van de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden naar:

Salut! Ça va? SA/NV - 4, Chemin du Champ Mahau - 1470 Bousval – België

In overeenstemming met de bovenstaande bepalingen, zal Salut! Ça va? SA/NV de bestelde artikelen terugbetalen voor het bedrag vermeld op de bestelbon, exclusief verzendkosten en dit binnen de 14 (veertien) dagen, volgend op de dag dat Salut! Ça va? SA/NV op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de ‘Koper’ om het contract te herroepen in overeenstemming met Artikel 49 in Boek VI aangaande « Marktpraktijken en consumentenbescherming" van de Code van het Handelsrecht (CRC). Salut! ÇA va? SA/NV kan de terugbetaling uitstellen tot de artikelen terug in haar bezit zijn , of totdat de ‘Koper’ het bewijs heeft geleverd dat de goederen teruggezonden werden, (de weerhouden datum is de eerste van de twee). 

Indien de goederen niet in perfecte staat zijn, zal er geen terugbetaling worden gedaan. 

De ‘Koper’ kan zich niet beroepen op  zijn herroepingsrecht voor de gevallen opgesomd in artikel 53 in Boek VI aangaande « Marktpraktijken en consumentenbescherming" van de Code van het Handelsrecht (CRC). In deze gevallen zal het artikel waarvan sprake noch teruggenomen noch geruild worden, en de kosten voor de retourzending zullen verhaald worden op de ‘Koper’.

ARTIKEL 7 RETOURZENDINGEN

De afzender draagt de volledige verantwoordelijkheid voor transportrisico’s, en deze behoudt dus het recht om alle procedures met betrekking tot een veilige levering uit te voeren, met name het verzekeren van de verzending. De afzender draagt eveneens de retourkosten behalve wanneer de retourzending een gevolg is van een fout bij de voorbereiding van de bestelling door Salut! ÇA va? SA/NV.

ARTIKEL 8 WAARBORG 

In geval van een beschadiging aan het artikel moet de ‘Koper’ het artikel terugsturen volgens de voorwaarden vermeld in artikel 7 van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

De schade veroorzaakt door verkeerd / oneigelijk gebruik van het artikel of door een externe oorzaak (zoals het niet-naleven van de wasvoorschiften) vallen niet onder de waarborg. 

Afgezien van de juridische garanties, biedt Salut! Ça va? SA/NV geen bijkomende contractuele waarborg voor online of offline gekochte artikelen

ARTIKEL 9 KLANTENDIENST EN OPVOLGING VAN DE BESTELLINGEN

Onze klantendienst is beschikbaar voor alle vragen of informatie.

Contacteer ons via:

Telefoon: +32 (0)10 22 93 16 of +32 (0)2 639 23 10 van maandag tot vrijdag van 9h00 tot 18h00 GMT +1
Fax: + 32 (0)10 22 98 02 of +32 (0)2 639 23 17
E-mail: winkel@geluck.com
Adres: 87, rue Elise - 10500 Brussel – België

ARTIKEL 10 INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Alle elementen van de website www.geluck.com waaronder literaire gegevens, afbeeldingen, geluidsopnamen, fotografische en elektronische gegevens zijn de eigendom van  Salut! Ça va? SA/NV en worden door de rechten van de intellectuele eigendom beschermd. 

Salut! ÇA va? SA/NV is de enige rechthebbende om het werk van Philippe Geluck op het web te gebruiken, om deze elementen met andere inhoud te combineren, zoals muziek, geluid, nasynchronisatie, titels of ondertitels,tekeningen, foto's, etc.

De presentatie van het werk en/of onderdelen ervan op het web en de daaropvolgende verspreiding (waaronder banners en hyperlinks) zijn soeverein door Salut! Ça va? SA/NV gedefinieerd.

Onder voorbehoud van de uitzonderingen die limitatief in de wet van 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de verwante rechten opgesomd zijn, is elke reproductie, aanpassing of openbare communicatie van teksten, foto's of eender welk ander materiaal verspreid op de website www.geluck.com strikt verboden zonder de voorafgaandelijk,  uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Salut! Ça va? SA/NV.

Op grond van artikel 4 van de wet van 31 augustus 1998 die de Europese richtlijnen van 11 maart 1996 op het Belgisch recht aangaande de juridische bescherming van de databases transponeerde, is elk gebruik van een kwalitatief of kwantitatief gedeelte van de inhoud van de online catalogus van  De winkel van De Kat illegaal.

ARTIKEL 11 PERSOONLIJKE GEGEVENS

Informatie en gegevens over de ‘Koper’ zijn noodzakelijk voor het beheer van de bestelling en voor onze handelsrelaties.

De ‘Koper’verbindt zich ertoe dat hij zich de identiteit van een andere persoon niet zal toeëigenen en dat hij geen valse naam zal gebruiken.De gegevens worden geregistreerd in een persoonlijke accout van de ‘Koper’. Bovendien, eenmaal deze gegevens geregistreerd, laten ze de ‘Koper’ toe om toekomstige transacties sneller uit te voeren. De persoonlijke gegevens van de ‘Koper’ worden behandeld volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, die rekening houden met de Europese richtlijnen van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf dat de gegevens verzamelt, de toestemming van de betrokkene moet hebben, dat de gegevens nauwkeurig zijn en dat ze voor een precies, duidelijk en wettelijk doel gebruikt worden.

Krachtens de wet, heeft de ‘Koper’ het recht om zijn persoonlijke gegevens te raadplegen, te verwijderen, te wijzigen of te verbeteren.

De raadpleging, verwijdering, wijziging of verbetering door de ‘Koper’ kan gebeuren via de website www.geluck.com/boutique onder « mijn account », of door  een e-mail te sturen naar winkel@geluck.com, of per post naar het volgende adres: 4, Chemin du Champ Mahau - 1470 Bousval – België.

Salut! Ça va? SA/NV respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe om uw gegevens in het kader van de handelsbetrekkingen niet zonder uw toestemming aan derden bekend te maken (noch gratis noch op betaalde basis).

ARTIKEL 12 ONDEELBAARHEID – OVERMACHT – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN

De wederzijdse verplichtingen van deze voorwaarden kunnen worden opgeschort in geval van een toevallige gebeurtenis of bij overmacht. Zullen als dusdanig  worden beschouwd: de gevallen die gewoonlijk door de rechtspraak van de Belgische hoven rechtbanken worden weerhouden.

Indien een van de bepalingen opgenomen in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken om welke reden dan ook, dan komen  de partijen overeen  dat de overige bepalingen volledig van toepassing blijven. 

In geval van een geschil over de toepassing van deze overeenkomst, komen de partijen overeen dat de Belgische wetgeving van toepassing is zowel wat betreft de materiële bepalingen als de vormvoorschriften en geven de bevoegdheid aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

ARTIKEL 13 CONTRACTUELE VERANDERING

Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen op elk moment worden aangepast. De ‘Koper’ dient zich op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen.

Elke wijziging in deze algemente verkoopsvoorwaarden is tegenstelbaar ten aanzien van de ‘Koper’ binnen een termijn van 72 uur volgend op het online plaatsen

ARTIKEL 14 KLACHTEN

Elke klacht over een online of offline aankoop moet binnen de 48 uur na de levering van de bestelling ingediend worden .Zo niet wordt de klacht als niet-ontvankelijk beschouwd. 

Alle klachten moeten per e-mail op het volgende adres ingediend worden: winkel@geluck.com en moeten volgendde gegevens vermelden: het bestelnummer, de referentie van het artikel en de precieze redenen voor het bezwaar. 

ARTIKEL 15 VERANTWOORDELIJKHEID

De ‘Koper’ is op de hoogte van het feit dat de verantwoordelijkheid van Salut ! Ça va ? SA/NV, ongeacht van de aard van de schade, in ieder geval beperkt blijft tot het bedrag van de bestelling.

Salut! Ça va? SA/NV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering of de slechte uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan hetzij de ‘Koper’ zelf, hetzij aan een onvoorzienbaar en onoverkoombaar feit van een derde die niet bij de verkoop betrokken was, hetzij aan een geval van overmacht.

ARTIKEL 16 BEWIJS

De elektronische journaalposten of "logs" verwerkt door de computersystemen van de site www.geluck.com worden als geldige bewijsmiddelen tussen beide partijen beschouwd (bewijs van bestelling, elektronische communicatie, betalingen ...).