1.Toepassingsgebied

Dit charter is van toepassing op www.geluck.com website en alle operaties op de site. Door de toegang tot, het browsen op de site en u te identificeren, alsook u in te schrijven op de Nieuwsbrief van De kat erkent u het charter te hebben gelezen en alle voorwaarden te accepteren.

Het charter is beschikbaar op elk moment op www.geluck.com
U bent van harte welkom om een kopie te printen en te behouden.
Het charter is beschikbaar in het Frans.


2. Plicht tot openbaarmaking gebruiker

Door zich te identificeren op www.geluck.com en zich te abonneren op de Nieuwsbrief van De kat gaat de gebruiker akkoord om Salut! ÇA Va? SA/NV de juiste, nauwkeurige en volledige gegevens te bezorgen. Als data wordt gewijzigd, stemt de gebruiker om ze te updaten zodat ze altijd actueel, volledig en accuraat zijn. De gebruiker stemt in om de identiteit van een persoon niet onrechtmatig aan te nemen of gebruik te maken van een valse naam

3. Wijziging en schorsing

Salut! ÇA Va? SA/NV behoudt zich het recht om onmiddellijk de uitzending te beëindigen, te wijzigen of een deel of het geheel van de site www.geluck.com op te schorten zonder aansprakelijkheid en zonder voorafgaande kennisgeving.

Salut! ÇA Va? SA/NV verbindt zich ertoe de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerking van persoonsgegevens te respecteren, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, de richtlijn van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

4. Bescherming van de Privacy Act

Salut! ÇA Va? SA/NV verbindt zich ertoe de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens te respecteren, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, de richtlijn van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Voor meer informatie over privacy, wordt de gebruiker gevraagd om het openbaar register van de Commissie te raadplegen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de site: http://www.privacycommission.be/fr

5. De gegevens

Salut! ÇA Va? SA/NV zal de gegevens alleen voor operationele doeleinden gebruiken. De persoonlijke gegevens zullen niet worden toevertrouwd of ter beschikking gesteld aan derden.

De gebruiker echter aanvaardt dat Salut! ÇA Va? SA/NV een nieuwsbrief van De kat verstuurt, op voorwaarde dat de gebruiker het hokje (opt-out) aangevinkt heeft om de nieuwsbrief niet te ontvangen.

De gegevens zullen worden bewaard gedurende het hele leven van de site.

Als u uw recht wil uitoefenen gelieve een e-mail te sturen naar: 


6. Recht van consultatie, wijziging, verbetering en verwijdering

Elke gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonsgegevens, deze te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen.
Als u uw recht wil uitoefenen gelieve een e-mail te sturen naar: 

7. Het gebruik van cookies

De gebruiker of bezoeker accepteert cookies wat toelaat bij zijn volgende bezoek en de aansluiting op de site www.geluck.com,
gemakkelijker herkend en geïdentificeerd te worden en rekening te houden met de sessies. De statistieken die eruit zullen resulteren zullen helpen bij het verbeteren van de site.

De browser kan worden geconfigureerd om een waarschuwing te ontvangen bij ontvangst van een "cookie" om dan te beslissen het te accepteren of te weigeren.
Salut! ÇA Va? SA/NV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het eventuele ongemak, fouten of storingen die hieruit kunnen voortvloeien.

Cookies kunnen in geen geval schade berokkenen aan de computer van de gebruikers.

8. Gebruikersaccount, wachtwoord en veiligheid

8.1 Bij de registratie, moet de gebruiker zijn gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen die persoonlijk en exclusief zijn. Zijn gebruikersnaam en wachtwoord geven hem de toegang tot de site.

8.2 De gebruiker aanvaardt dat de inbeslagneming van zijn login en paswoord een bewijs van zijn identiteit inhoudt.

8.3 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van gebruikersnaam en wachtwoord. Salut! ÇA Va? SA/NV kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor gebruik van een gebruiker zijn login en wachtwoord.

8.4 De gebruiker is bevoegd om zijn rekening te gebruiken voor zijn familiekring die onder hetzelfde dak leven.

8.5 De gebruiker moet Salut! ÇA Va? SA/NV onmiddellijk op de hoogte stellen per e-mail (i) bij het ongeoorloofd gebruik van zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord of (ii) een inbreuk op de beveiliging die hij zou hebben gevonden.

8.5 In het geval u het wachtwoord vergeet kan de gebruiker naar de website www.geluck.com/boutique gaan onder "Mijn Rekening" en resetten door te klikken op "Wachtwoord vergeten.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 De www.geluck.com site, de inhoud ervan en alle andere materialen, zoals de presentatie van de site (Graphics, karakter, structuur, mapping, etc.) titels zijn foto's, video's, animaties, software, muziek, geluiden, banners of advertenties, logo hierna gezamenlijk aangeduid als "originelel materiaal” worden beschermd door internationale wetten en conventies van kracht met betrekking tot auteursrecht en naburige rechten.

Alle ontwerpen, teksten, personages, voorwerpen en symbolen gereproduceerd op www.geluck.com zijn tenzij anders aangegeven fragmenten uit het werk van Philippe Geluck en eigendom van Salut! ÇA Va? SA/NV

9.2 Volgens de bepalingen van deze wet
zijn ten strengste verboden zonder voorafgaande toestemming van Salut! ÇA Va? SA/NV I) elke reproductie, (ii) de aanpassing, (iii), (iv) vertaling en (v) de mededeling voor het publiek van het oorspronkelijke materiaal.
Daarom kan de gebruiker niet voor hem zelf of voor een derde het originele materiaal scannen, aanpassen, nummeren en wijzigingen. (Ii) door hemzelf of door een derde partij het oorspronkelijke materiaal, geheel of gedeeltelijk reproduceren in elk medium (met inbegrip van boeken, kranten, brochures, flyer, briefkaart, CD-ROM of andere elektronische media en (iii) te communiceren of een mededeling toe te staan aan het publiek van het oorspronkelijke materiaal met inbegrip van audiovisuele communicatie en telematica zonder het risico van vervolging voor het namaken gestraft te worden door de wetten en internationale verdragen

10. Verantwoordelijkheid

10.1. Salut! ÇA Va? SA/NV kan niet garanderen dat de website www.geluck.com (i) voldoet aan de verwachtingen of de behoeften van de gebruiker of bezoeker en (ii) ononderbroken wordt of foutloos is.

10.2. Door uitdrukkelijk akkoord laat de gebruiker of bezoeker na Salut! ÇA Va? SA/NV tot enige verplichting van resultaat ten aanzien van prestaties van de site

10.3. In geen geval kan SA kan Salut! ÇA Va? SA/NV verantwoordelijk geacht worden voor directe, indirecte of accidentiele schade als gevolg van onjuist gebruik van de site een onwetendheid van het internet en/of het gebruik ervan, of het downloaden van andere software of verbinding met een specifieke hardware om de site te bekijken.

10.4. De site kan links of hyperlinks naar andere websites bevatten ("Gekoppelde Sites")
De gebruiker of bezoeker erkent dat wanneer ze op een link of hyperlink klikt om een gekoppelde site te bezoeken of te raadplegen een frame kan verschijnen dat logo's, advertenties en / of andere informatie bevat.
De gebruiker of bezoeker aanvaardt dat Salut! ÇA Va? SA/NV de aansprakelijkheid voor de inhoud die op een gekoppelde website verschijnt afwijst of voor alle producten of diensten waar naar toe verwezen wordt op de gekoppelde site. De gekoppelde site wordt beheerd door een operator onafhankelijk van Salut! Ca Va?


11. Gedrag van de gebruiker

De gebruiker, de bezoeker of abonnee-lid verbindt er zich toe en stemt ermee in:

De netwerken verbonden aan de site of de servers van derden niet te verstoren of onderbreken
Zich te houden aan alle voorschriften en procedures van het Internet-netwerk

Ongeautoriseerde toegang tot andere computersystemen te betrachten

Niet interfereren met het gebruik en de werking van de site of enige andere soortgelijke dienst

12. Eind of beëindiging 

Niettegenstaande alle andere rechten die voortvloeien uit het huidige charter, kan Salut! ÇA Va? SA/NV door een schriftelijke mededeling, de onmiddellijk stopzetting of beëindigen van de Nieuwsbrief van De Kat of voorbehouden toegang tot de site schorten indien de gebruiker in gebreke is om de verplichtingen uit te voeren krachtens dit Handvest nadat de ingebrekestelling zonder gevolg bleef

13. Aankondiging of kennisgeving

13.1. Mededelingen of kennisgevingen aan een partij zullen verzonden worden naar zijn/haar adres via e-mail.

13.2. Elke adreswijziging moet door de betrokken partij worden medegedeeld aan de andere partij.

14. Autonomie

Indien één van de voorwaarden van deze nietig of onuitvoerbaar zou worden verklaard zullen andere voorwaarden hierin onverkort van kracht blijven. Deze voorwaarde is van toepassing voor zover toegestaan door de wet.

15. Verwerping

Geen van de partijen wordt geacht af te zien van het voordeel van de bepalingen van dit charter zonder er uitdrukkelijk schriftelijk afstand (elektronisch of anderszins) van te doen.

16. Bewijs

De gebruiker, de bezoeker of abonnee lid accepteert dat berichten per email en de log-bestanden als bewijs geloofwaardig zijn.

17. Recht en jurisdictie

Dit verkoopsvoorwaarden wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving;
de Brusselse rechtbanken zijn exclusief bevoegd ten aanzien van alle geschillen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de toepassing van dit Handvest. Door aanvaarding van deze, verklaart de gebruiker dat alle informatie juist is en de huidige charter te hebben gelezen en aanvaard.

Hoe contact met ons op te nemen

Als u vragen of klachten heeft over onze naleving met betrekking tot het beleid van respect voor privacy of als u ons aanbevelingen wil sturen of u feedback om als dusdanig de kwaliteit te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen via email op het volgende adres: