1. TOEPASSING

Dit handvest is toepasbaar op de site www.lechat.com en op alle acties op deze site. Door deze site te bezoeken, erop te surfen en u kenbaar te maken op deze site alsook door u te abonneren op de Gazette du Chat, verklaart u kennis te hebben genomen van dit handvest en er de termen van te aanvaarden. Het handvest is op elk moment toegankelijk via de site www.lechat.com. Het staat u vrij om dit handvest aft e drukken en er een exemplaar van te bewaren. Het handvest is beschikbaar in het Nederlands.

2. VERPLICHTE OPENBAARMAKING VAN DE GERBUIKER

Door zich kenbaar te maken op de site www.lechat.com en door zich te abonneren op de Gazette du Chat, verbindt de gebruiker er zich toe om correcte, precieze en volledige gegevens te verstrekken aan Salut ! Ça va ? SA/NV. Als er iets aan de gegevens verandert, dan verbindt de gebruiker zich ertoe deze aan te passen zodat de gegevens altijd up to date, volledig en juist zijn. De gebruiker verbindt er zich ook toe zich niet de identiteit van iemand anders toe te eigenen, noch een valse identiteit/naam te gebruiken.  

3. AANPASSINGEN EN OPSCHORTING

Salut ! Ça va ? SA/NV behoudt zich het recht om de site www.lechat.com geheel of gedeeltelijk stop te zetten, aan te passen of op te schorten en dit zonder daarvoor aansprakelijk te worden gesteld en zonder enige vooropzegging.    

4. WET OP BESCHERMING VAN PRIVELEVEN

Salut ! Ça va ? SA/NV  verbindt er zich ertoe zich te houden aan de wet van 8 december 1992 aangaande de privacy ten opzichte van het behandelen van de data van persoonlijke aard, herzien door de wet van 11 december 1998 die rekening houdt met de richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Voor meer info aangaande de bescherming van de privacy, kan de gebruiker terecht op onderstaande site van de Privacy Commissie:  http://www.privacycommission.be/fr.

5. DE GEGEVENS

Salut ! Ça va ? SA/NV verbindt er zich toe om de gegevens enkel te gebruiken voor operationele doeleinden. Deze persoonlijke gegevens zullen niet aan een derden worden toevertrouwd of doorgegeven. De gebruiker aanvaardt echter wel dat Salut ! Ça va ? SA/NV hem nieuwsbrieven (La Gazette du Chat) stuurt indien hij niet het vakje (opt-out) aankruiste om aan te geven dat hij deze niet wenst te ontvangen. De gegevens worden gedurende het hele bestaan van de site bewaard.

6. RECHT OP RAADPLEGING, AANPASSING, RECHTZETTING EN OPZEGGING 

Elke gebruiker heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens te raadplegen, aan te passen, recht te zetten of op te zeggen. Indien u van dit recht wil gebruik maken dan kan u dat door een mail te sturen naar: info@lechat.com

7. HET GERBRUIK VAN COOKIES

De gebruiker of bezoeker aanvaardt de cookies die toelaten om bij een volgend bezoek en verbinding met de site www.lechat.com makkelijker herkend en geïdentificeerd te worden en die eveneens toelaten om de sessies te tellen; De statistieken die daaruit getrokken worden, laten toe om de site te optimaliseren. 

De browser kan als dusdanig worden ingesteld dat men een waarschuwing krijgt wanneer men een “cookie” krijgt. Men kan op dat moment beslissen deze al dan niet te aanvaarden. Indien deze niet aanvaard worden dan kan Salut ! Ça va ? SA/NV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongemakken en fouten of voor een slechte werking van de site. 

De cookies zijn ongevaarlijk voor de computer van de gebruikers.  

8. GEBRUIKERSACCOUNT, PASWOORD EN VEILIGHEID 

8.1. Bij inschrijving zal de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord moeten kiezen die voor hem persoonlijk en enkel door hem gekend zijn. Via deze krijgt de gebruiker toegang tot de website.

8.2. De gebruiker aanvaardt dat het ingeven van een gebruikersnaam en een wachtwoord gelden als bewijs van zijn identiteit. 

8.3. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en zijn wachtwoord. Salut ! Ça va ? SA/NV kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld van het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord door een derde. De gebruiker mag zijn gebruikersnaam en zijn wachtwoord wel laten gebruiken door een familielid dat onder hetzelfde dak woont.

8.4. De gebruiker moet Salut ! Ça va ? SA/NV onmiddellijk per e-mail naar info@lechat.com verwittigen in volgende gevallen:(i) het oneigenlijk gebruik van zijn gebruikersnaam en/of zijn wachtwoord en (ii) een eventueel door hem vastgesteld lek in de beveiliging.

 8.5. Indien de gebruiker zij wachtwoord vergeet, dan kan hij dit via de site www.lechat.com/boutique herstellen door in de rubriek “Mijn account” te klikken op “Wachtwoord vergeten?”.  

9. RECHTEN OP INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1. De website www.lechat.com, de inhoud en alle materiaal zoals de presentatie van de website (grafische vormgeving, personages, structuur, mapping, enzovoort), de titels, foto’s, video’s, animaties, software, muziek, geluiden, banners of reclame, logo (hierna onder gezamenlijk naam “origineel materiaal” benoemd), zijn beschermd door de geldende internationale wetten en conventies aangaande de auteursrechten en aanverwante rechten. Tenzij anders vermeld maken alle tekeningen, teksten, personages, objecten en symbolen te vinden op de site www.lechat.com, integraal deel uit van het oeuvre van Philippe Geluck en zijn ze eigendom van Salut ! Ça va ? SA/NV

9.2. In navolging van bovenvermelde wet, zijn volgende zaken strikt verboden zonder de voorafgaandelijk,  uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Salut! Ça va? SA/NV : (i) elke reproductie, (ii) elke aanpassing, (iii) elk gebruik, (iv) elke vertaling en (v) elke openbare communicatie van origineel materiaal. Bijgevolg is het de gebruiker verboden om zelf of via een derde (i) origineel materiaal te scannen, aan te passen, te digitaliseren of te veranderen. (ii) origineel materiaal (geheel of deels) te reproduceren op welke drager dan ook (met name boek, krant, catalogus, reclamefolder, postkaart, CD-ROM of eender welke andere elektronische drager), en in elk formaat, (iii) origineel materiaal met inbegrip van audiovisuele -en datacommunicatie te delen of het delen ervan in het openbaar toe te staan. Dit alles op straffe van vervolging zoals beschreven in de in voege zijnde internationale wetten en richtlijnen op namaak.

10. VERANTWOORDELIJKHEID

10.1. Salut ! Ça va ? SA/NV kan niet garanderen dat de website www.lechat.com (i) beantwoordt aan de individuele eisen van de bezoeker of gebruiker, noch dat er (ii) geen onderbrekingen, noch fouten zullen zijn. 

10.2. Bij deze ontslaat de gebruiker of bezoeker Salut ! Ça va ? SA/NV van elke resultaatsverplichting voor wat betreft de prestatie van de website.

10.3. In geen geval kan Salut ! Ça va ? SA/NV verantwoordelijk worden gesteld voor schade hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, hetzij per ongeluk die het gevolg is van een niet-conform gebruik van de website, een onwetendheid inzake Internet(gebruik), of het downloaden van software allerhande of het verbinden met bepaalde hardware om de website zichtbaar te maken.    

10.4. De website kan links of hyperlinks naar andere websites bevatten (“gelinkte sites”). De gebruiker of de bezoeker erkent dat wanneer hij op een link of hyperlink klikt om de gelinkte website te bezoeken of deze te raadplegen, er een pop-up kan verschijnen die logos, aankondigingen en/of andere informatie bevat. De gebruiker of bezoeker aanvaardt dat Salut ! Ça va ? SA/NV de verantwoordelijkheid afwijst voor zowel de inhoud die verschijnt op de gelinkte websites, als de producten of diensten aangeboden via deze gelinkte sites. Salut ! Ça va ? SA/NV staat volledig los van het beheer van deze gelinkte websites.

11. COMPORTEMENT DE L'UTILISATEUR

De gebruiker, de bezoeker of de abonnee verbindt zich tot en gaat akkoord met onderstaande:

o Aangesloten netwerken of servers van derden niet te storen of te onderbreken;
o Zich te schikken naar de regelgeving en procedures inzake het Internet;
o Niet te pogen om zich toegang te verschaffen tot andere, verboden informaticasystemen;
o Niet te interfereren met het gebruik of de werking van de website of andere gelijkaardige diensten.

12. BEËINDIGING OF STOPZETTING

Salut ! Ça va ? SA/NV kan, niettegenstaande alle andere rechten die uit dit handvest voortvloeien, via schriftelijke waarschuwing, overgaan tot de beëindiging of onmiddellijke stopzetting van de dienst ‘Gazette du Chat” of van de toegang tot de website als de gebruiker zich niet houdt aan de verplichtingen opgenomen in dit handvest en er geen reactie is nadat hij in gebreke werd gesteld. 

13. MEDEDELINGEN OF KENNISGEVINGEN

13.1. De mededelingen en kennisgevingen zullen aan de partij worden kenbaar gemaakt via zijn email-adres. 

13.2. Elke verandering van adres moet door de betrokken partij aan de andere partij worden meegedeeld.

14. AUTONOMIE

Als een van de voorwaarden in dit handvest geannuleerd zou worden of ontoepasselijk zou worden verklaard, dan blijven de andere voorwaarden in voege. Deze voorwaarde zal toepasselijk zijn voor zover de wet dit toelaat.

15. ONTHEFFING

Geen van de partijen kan zich ontheffen van de voorwaarden opgenomen in dit handvest tenzij uitdrukkelijke en schriftelijke (al dan niet via elektronische weg) melding hiervan.

16. BEWIJS

De gebruiker, de bezoeker of abonnee aanvaardt dat de emailberichten alsook de logfiles gelden als bewijs.
 

17. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Dit handvest is toepasselijk, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht; de rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd inzake een geschil ten gevolge van de interpretatie of toepasselijkheid van dit handvest. Door deze te aanvaarden, verzekert de gebruiker dat alle informatie die hij verschaft juist is en verklaart hij kennis te hebben genomen van dit handvest en het te aanvaarden.

18. ONS CONTACTEREN?


Indien u vragen heeft of een klacht wil formuleren betreffende ons huidig beleid inzake respect voor uw privacy, of indien u ons aanbevelingen of opmerkingen wil bezorgen om de kwaliteit ervan te verbeteren, dan kan u ons via het volgend mailadres daarover contacteren: info@lechat.com